25 października 2017

Napisał
ŚRODA DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 12,39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”
Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.


     „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie...”
Nic dziwnego w tych słowach Chrystusa Pana, które mamy zapisane w dzisiejszej Ewangelii. Komu wiele dano, kto otrzymał wiele, komu powierzono wiele: ten proporcjonalnie do tego powinien także i wykazać się zaangażowaniem, pracą, trudem, odpowiedzialnością. W ten sposób chcemy dostrzegać tych, którzy zostali obdarzeni jakąś funkcją w społeczności: funkcją polityczną, samorządową, zarządzającą... Obdarzeni zostali kredytem zaufania ze strony innych ludzi, powierzono im pewne środki materialne, określone dobra, mają możliwości podejmowania pewnych decyzji (które nieraz mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje) – i chcemy mieć nadzieję, że ci ludzie dobrze ten mandat zaufania wypełniają, że odpowiedzialnie będą podchodzić do zadań im powierzonych, że będą rzeczywiście trudzić się o dobro wspólne, o dobro innych ludzi, a nie tylko i wyłącznie o swoje sprawy. Bóg każdemu z nas także dał i wciąż daje bardzo wiele. Dał nam dar życia ziemskiego, dał nam Siebie jako Pokarm w Eucharystii, dał nam wszystkie sakramenty św., przez które otrzymujemy Jego łaskę w wieloraki sposób. A jak my korzystamy z tych Bożych darów? Bóg chce, byśmy też robili dobry użytek z darów złożonych w nasze ręce – czy tak czynimy? Zechciejmy się nad tym zastanowić.
Czytany 178 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png