6 czerwca 2018

Napisał
ŚRODA DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 12,18-27

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”.
Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.


     „Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.”
Odpowiedź Jezusa związana z pytaniem postawionym przez saduceuszy o zmartwychwstanie każe nam się zatrzymać na chwilę refleksji. Bóg jest Bogiem żywych. Bóg jest Tym, który nas obdarzył życiem, On jest Stwórcą świata i człowieka, a więc Tym, który obdarza życiem wszystko, co życie posiada. A jednocześnie, w odniesieniu do nas samych, do ludzi – słowa mówiące o tym, że Bóg obdarzył nas życiem są przypomnieniem, że Bóg chce nas obdarzyć życiem w Swoim Królestwie, życiem wiecznym w Jego radości. On – jak mówi uczniom w Wieczerniku, według relacji IV Ewangelii – „przygotował nam miejsce w domu Ojca”. W odpowiedzi Jezusa danej saduceuszom padają imiona patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba, jako tych, którzy żyją, choć nie ziemskim życiem, ale żyją. Pamięć o tej prawdzie, że człowiek nie kończy swego istnienia z chwilą śmierci fizycznej każe nam inaczej patrzeć na ludzką śmierć, na śmierć tych, którzy odeszli od nas na spotkanie z Panem, także każe nam inaczej patrzeć na nasze własne życie – jako bycie w drodze na spotkanie z Bogiem. To daje nam szczególną perspektywę na sprawy naszego życia doczesnego, choć wydaje się, że – niestety – człowiek nieraz o tym zapomina Znamy na pewno słowa z liturgii pogrzebowej: „Życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy (...)”. Ale czy o nich pamiętamy?
Czytany 120 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png