25 kwietnia 2019

Napisał
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY


Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.


     „On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».”
Zmartwychwstały Jezus staje pośród Swoich uczniów i mówi – jako Swoje słowo pozdrowienia – „Pokój wam!”. On, ich Pan i Zbawiciel, przynosi im dar pokoju. Ten pokój stał się udziałem uczniów, udziałem wszystkich, dzięki Ofierze Krzyża, przez co zostaliśmy odkupieni, pojednani z Ojcem. To jest dla nas źródło pokoju serca, prawdziwego pokoju. A jednocześnie przynosi Chrystus dar Swego pokoju dla naszej codzienności. W każdej Mszy św. prosimy Jezusa o pokój. Ta nasza modlitwa powinna być tym bardziej żarliwa, gdy dostrzegamy, jak wokół nas brak pokoju, jak konflikty, nieporozumienia, wojny burzą wysiłki dążące do budowania pokoju. Módlmy się więc wytrwale o to, by Jezus obdarzał świat pokojem, by obdarzał pokojem naszą Ojczyznę, by obdarzał pokojem nasze rodziny, by darem Swego pokoju obdarzał każdego z nas. Ów Boży pokój jest także zadaniem każdego z nas. Mamy ten pokój wnosić w życie innych, wnosić ten pokój w środowiska naszej codzienności. Dlatego też trzeba nam również modlić się o to, byśmy potrafili tak właśnie czynić. Niech słowa franciszkańskiej modlitwy staną się naszym wołaniem do Chrystusa: „O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju”. Niech te słowa staną się naszym wołaniem codziennym do Jezusa, byśmy też sami potrafili Jego pokój nieść innym.
Czytany 191 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png