Bp Janusz Stepnowski - biskup łomżyński

BISKUP DIECEZJALNY
DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO
Członek Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z ComECE

Zawołanie biskupie: Gratia et pax

Biskup Janusz Stepnowski ur. się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w parafii pw. Nawiedzenia NMP – Fara, s. Alfreda i Stefanii z d. Marchewka. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 - 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany - w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła - do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 1 czerwca 1985 roku z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania) - Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. pracował w Watykanie (22 lata). Dnia 11 listopada 2011 r. mianowany Biskupem Łomżyńskim; uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej – 18 grudnia 2011 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce
N.1535/11

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI:

1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr. z posługi biskupa łomżyńskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza Stepnowskiego, kapłana tejże diecezji, dotychczasowego kierownika biura w Kongregacji ds. Biskupów.

Warszawa, 11 listopada 2011 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
Słowo pasterskie Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr na przyjęcie nowego Pasterza Diecezji

Moi Bracia i Moje Siostry! 
W Liście przed tegoroczną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę prosiłem: „Módlmy się wszyscy, przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości i naszych świętych Patronów, byśmy otwartym sercem przyjęli Pasterza, którego przed wiekami wybrał dla Kościoła Łomżyńskiego Miłosierny Ojciec, a którego pośle do nas Benedykt XVI, Piotr naszych czasów.” 
Dzisiaj Ojciec Święty Benedykt XVI posłał do nas nowego Biskupa Diecezji Łomżyńskiej. Jest nim Ksiądz Prałat dr Janusz Stepnowski, kapłan naszej Diecezji, pracujący od 22 lat w Stolicy Apostolskiej, w Kongregacji ds. Biskupów. Biskup Nominat przychodzi z serca Kościoła, by pełnić zadania Pasterza w Diecezji macierzystej. 
Ksiądz Biskup Janusz Bogusław Stepnowski ur. się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w par. Nawiedzenia NMP - Fara. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 - 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany - w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła - do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie i otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania) - Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. pracuje w Watykanie (22 lata). Przez wszystkie lata w Stolicy Apostolskiej utrzymuje żywy kontakt z rodzimą Diecezją, z parafią w Ostrołęce. Tu spędza najczęściej urlop angażując się bardzo ofiarnie w pracę duszpasterską. 
Nowy Pasterz Diecezji Łomżyńskiej przychodzi do nas z całym dorobkiem życia kapłańskiego i bogatym doświadczeniem służby dla Kościoła powszechnego. Wrażliwy na potrzeby człowieka, braterski i opiekuńczy wnosi w każde środowisko swoją osobą pogodę ewangeliczną. Wieloletnia praca w Stolicy Apostolskiej i szerokie kontakty międzynarodowe zaowocowały wnikliwą znajomością społeczno kościelnych problemów współczesnego świata. 
Gorącymi sercami i otwartym duchem witamy Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego. Żarliwą modlitwą towarzyszymy Nominatowi w czasie przygotowania do przyjęcia święceń biskupich. Uroczystość Konsekracji oraz Ingresu została wyznaczona na niedzielę 18 grudnia br., o godz. 16.00. Na tę liturgię zapraszamy Drogich nam Diecezjan do Katedry Łomżyńskiej. 
Moi Bracia i Moje Siostry! W dniu objęcia posługi pasterskiej przez nowo wyświęconego Księdza Biskupa kończy się moja misja wyznaczona mi przed 15. laty przez Błogosławionego Jana Pawła II. 
Z wielką wdzięcznością odnoszę się do Was wszystkich za doświadczone dobro w wspólnej trosce głoszenia Imienia Boga na naszej ziemi. Szczególnie dziękuję Księżom Biskupom i wszystkim Kapłanom za ofiarną współpracę i braterską przyjaźń.
Waszym modlitwom, przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości i świętych Patronów, polecam te dni mojego życia, które naznaczy mi Ojciec Niebieski w swojej nieskończonej dobroci.

Z serca wszystkim błogosławię.

Bp Stanisław Stefanek TChr 

Łomża, dnia 11 listopada 2011 r. 
w liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tours 
w święto Niepodległości PolskiBulla

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, dilecto Filio IANUSSIO STEPNOWSKI, e clero dioecesis Łomżensis atque hactenus Officii Congregationis pro Episcopis Praeposito, nunc Episcopo Łomżensi designato, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Sane Nostrum est, ex sublato onere universam regendi Ecclesiam, Łomżensi dioecesi apte providere, quandoquidem inibi Praesul nuper desideratur, postquam Venerabilis Frater Stanislaus Stefanek per renuntiationem eiusdem reliquit moderationem eiusdemque Pastoris officium. Nunc ob oculos Nostros tu, dilecte Fili, nominatim obversaris, eadem in regione ortus atque consentaneis dotibus cumulatus, qui studiis olim Hispaniae peractis sedulam hactenus operam navasti, quam plurimi ducimus, pro hac Sancta Sede tibique ideo munus illud concredere non dubitamus. Itaque Congregationis pro Episcopis amplectentes sententiam, pro Apostolica Nostra potestate te eligimus et renuntiamus Episcopum ŁOMŻENSEM, additis simul cunctis iuribus et officiis impositis quae tibi sacrorum canonum praescripta tribuunt. Episcopalem consecrationem extra urbem Romam a quolibet Praesule recipere poteris. Sed antea fidei professionem facias oportet, necnon fidelitatis ius iurandum nuncupes in Nos et Successores Nostros, secundum statutas formulas sueto more adhibendas. Tuam exinde electionem et clerum et fidelem populum docebis, quos, te ducente recteque admonente, ad fervidiorem pietatem probandaque opera agenda cohortamur quibusque a Deo Omnipotente gratiam et pacem imploramus. Praeterea, dilecte Fili, facere non possumus quin animi Nostri affectionem Tibi significemus. Plurimis tandem precibus Mariae Sanctissimae Pulchrae Dilectionis in te devocamus patrocinium, quae tibi adsit adiutrix in novo officio praestando, intercedente quoque sancto Brunone Querfurtensi, ut inibi fideles, tuo episcopali de opere salutiferos quam plurimos capiant fructus. 
Datum Romae, apud S. Petrum, die undecimo mensis Novembris, anno Domini bis millesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XVI


Bulla (tłumaczenie)

Benedykt, Biskup i Sługa Sług Bożych przekazuje pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Umiłowanemu Synowi Januszowi Stepnowskiemu, kapłanowi Diecezji Łomżyńskiej i do tego czasu pracownikowi Kongregacji ds. Biskupów na stanowisku kierowniczym, wyznaczonemu teraz na Biskupa Łomżyńskiego. 
Dbając o ciągłość kierowania całym Kościołem, Naszym obowiązkiem jest także zatroszczyć się o Diecezję Łomżyńską, która potrzebuje nowego Rządcy, gdyż Czcigodny Brat Stanisław Stefanek rezygnując z urzędu Biskupa Diecezjalnego, pozostawia kierowanie Diecezją i wykonywanie urzędu Pasterza.
Teraz Ty, Umiłowany Synu, urodzony na tej ziemi i obdarzony wspaniałymi zaletami, zostałeś imiennie wezwany przed Nasze oczy. To właśnie Ty, po odbyciu studiów w Hiszpanii, zajaśniałeś szczególną gorliwością w pracy na rzecz Stolicy Świętej, o czym może zapewnić wielu świadków, i dlatego ten urząd nie wahamy się Tobie powierzyć. Po wysłuchaniu więc rady Kongregacji do spraw Biskupów, Naszą Władzą Apostolską wybieramy Ciebie i mianujemy Biskupem Łomżyńskim ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami, zawartymi w przepisach świętych kanonów. 
Konsekrację Biskupią możesz przyjąć poza Rzymem z rąk któregokolwiek Konsekratora. Wcześniej jednak powinieneś złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Nas i Naszych Następców wyrażając je w sposób zwykły, zgodnie z przepisanymi formułami. Następnie o swoim wyborze zechciej powiadomić duchowieństwo i wierny lud, których pod Twoim przewodnictwem i mądrym nauczaniem zachęcamy do gorętszej pobożności i spełniania dobrych uczynków; im też wypraszamy u Boga Wszechmogącego łaskę i pokój. Ponadto, Umiłowany Synu, nie możemy nic innego uczynić, jak tylko wyrazić Tobie Naszą miłość i głębokie przywiązanie. 
Wreszcie swoimi licznymi modlitwami wypraszamy Tobie opiekę Najświętszej Maryi, Matki Pięknej Miłości; niech Ona będzie dla Ciebie Wspomożycielką w wypełnianiu nowego urzędu. Prosimy także św. Brunona z Kwerfurtu, aby wierni, powierzeni Twej biskupiej pieczy, zdobywali jak najliczniejsze zbawienne owoce.
Sporządzono w Rzymie, u Świętego Piotra, w dniu 11 listopada, Roku Pańskiego dwa tysiące jedenastego, siódmego roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI, Papież Opis herbu Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

Według zasad heraldyki kościelnej biskupowi przysługuje herb, w którym nad tarczą herbową umieszczony jest kapelusz koloru zielonego, jak również sznur i dwanaście chwostów – umieszczonych po sześć, z obu stron tarczy, w trzech rzędach – także w kolorze zielonym. Za tarczą znajduje się krzyż. Blazonowanie, czyli odczytywanie herbu, tłumaczy przesłanie w nim zawarte. Komentarzem do niego jest dewiza herbowa, czyli zawołanie biskupie.
Herb bp. Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego, zbudowany jest na klasycznej tarczy gotyckiej, często używanej w heraldyce kościelnej. Umieszczony za tarczą złoty krzyż posiada trójlistne zakończenie ramion. Jest on wysadzany pięcioma drogimi kamieniami, które odnoszą się do pięciu ran Chrystusa. Na umieszczonej pod tarczą szarfie wypisana jest czarnymi literami dewiza herbowa.
Tarcza herbowa podzielona jest na dwie połowy. Pierwsze jej pole pokryte jest barwą niebieską. Symbolizuje ona nieskazitelność nieba i obecne w duszy człowieka pragnienie Boga żywego (por. Ps 42,2-3), który obdarza łaską i pokojem. Na niebieskim tle wyróżnia się złoty pas ukośnie biegnący od góry pola aż do dolnego jego krańca, przy podziale tarczy. Oznacza on promień łaski Bożej zaadresowanej do każdego człowieka. Złoty promień umieszczony na niebieskim tle odwołuje się również do tajemnicy przyjścia Boga na świat – jest więc znakiem nadziei, radości, pokoju, jak również zachętą i ewangelicznym nawoływaniem: „Nie lękajcie się” (por. Łk 2,10). Z przyjęcia łaski Bożej rodzi sie pokój, stąd też od strony dolnego rogu drugiego pola wyrasta pionowo gałązka oliwna, symbolizująca pokój i wybawienie. Nawiązuje ona do biblijnego obrazu gołębicy z Księgi Rodzaju, która obwieszcza wybawienie z potopu, a przez to staje się znakiem nadziei (por. Rdz 8,11). Gałązka oliwna oznacza pokój, który jest darem Bożym (por. Ga 5,22), jest też znakiem pojednania Boga z ludźmi, którego dokonał Chrystus. Żywość i świeżość gałązki oliwnej odnosi się do Zbawiciela – Zmartwychwstałego i Obecnego w Kościele (por. Mt 28,20). Na przedstawieniu gałązki umieszczone są trzy owoce oliwki odwołujące się do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. To drugie pole tarczy herbowej pokryte jest srebrem. Oznacza ono przejrzystość, a więc Prawdę i Sprawiedliwość, które powinny cechować posługę pasterską biskupa. W omawianym herbie zachowana została zasada alternacji heraldycznej, która pozwala na kładzenie metalu (złoto) na barwę (niebieska) i barwy (zieleń) na metal (srebro). Dopowiedzieć należy, że kolorystyka pierwszego pola (barwa niebieska i złoto) nawiązuje do kolorów zawartych w herbie bł. Jana Pawła II. Przez większą część jego pontyfikatu Biskup Łomżyński posługiwał w Stolicy Apostolskiej, a w roku jego beatyfikacji rozpoczyna biskupią posługę w Kościele Łomżyńskim.
Motto biskupiego posługiwania bp. Janusza Stepnowskiego „Gratia et pax” („Łaska i pokój”) nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany. Tymi słowami św. Paweł pozdrawia Koryntian, jak też zaraz dopisuje: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 1,4). (Ks. dr Albert Warso)

Czytany 47153 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png