STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Drodzy Bracia i Siostry, kochani Diecezjanie!

Od prawie roku w Kościele w Polsce dziękujemy Bogu za wyniesienie
do chwały ołtarzy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W dzień beatyfikacji naszego Rodaka, 12 września 2021 roku, ustanowiłem w Zuzeli Sanktuarium poświęcone Prymasowi Tysiąclecia. Nasza diecezja dzięki Bożej Opatrzności cieszy się tym pięknym owocem ziemi Zuzeli, Andrzejewa i Łomży w osobie błogosławionego Stefana.

Ubiegłoroczna uroczystość beatyfikacji bł. Prymasa Tysiąclecia z racji trwającej pandemii była skromna. Nie wszyscy, którzy mieli pragnienie wzięcia udziału w tych uroczystościach, mogli to uczynić. Z tej racji w tym roku zapraszam wszystkich Diecezjan: rodziny, młodzież, dzieci, członków grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, osoby życia konsekrowanego i kapłanów, abyśmy razem jako wspólnota diecezjalna spotkali się na modlitewne dziękczynienie za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Sanktuarium w Zuzeli. Będzie to także dzień dziękczynienia za tegoroczne plony, za ciężką i ofiarną pracę rolników. Wielu naszych Diecezjan żyje z rolnictwa. Wspólna modlitwa będzie dla każdego z nas okazją, aby Panu Bogu podziękować za ich wysiłek i prosić, by błogosławił wszystkim pracującym na roli i ich rodzinom.

Z modlitwą wdzięczności wszyscy zwróćmy się do Boga przez przyczynę Matki Bożej, Królowej Polski i bł. Stefana Wyszyńskiego w modlitwie wdzięczności i chwały. Niech niedziela 11 września 2022 roku będzie naszym diecezjalnym świętem. W oczekiwaniu na spotkanie i wspólną modlitwę z serca wszystkim błogosławię.

 

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego informuje, że tegoroczne, ogólnopolskie dożynki odbędą się na Jasnej Górze w dniach 3 - 4 września br. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych będzie odprawiona w niedzielę dnia 4 września br. o godz. 11:00 przed Szczytem Jasnogórskim.
Diecezjalne dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze bł. Stefana Wyszyńskiego oraz dziękczynienie za tegoroczne plony odbędzie się w Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli 11 września br. wg następującego programu:

10:00 – Delegacje poszczególnych parafii gromadzą się z wieńcami i darem ołtarza na placu przy kościele. W tym czasie zgłaszają się także w sekretariacie dożynek.
11:00 – Prezentacja wieńców dożynkowych
12:00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego. Księża, którzy chcą wziąć udział w koncelebrze, biorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).

Do udziału w dożynkach zapraszamy wszystkich wiernych, osoby życia konsekrowanego, członków grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a także szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem.
Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji do zorganizowania i wysłania na dożynki diecezjalne do Łomży delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza oraz zorganizowania grup pielgrzymkowych wiernych do wzięcia udziału w uroczystościach dziękczynnych.
Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o podanie do wiadomości wiernych Zaproszenia Biskupa Łomżyńskiego. Do końca sierpnia br. należy zgłaszać grupy pielgrzymkowe i delegacje rolników do Kustosza Sanktuarium w Zuzeli (ks. Jerzy Krysztopa. tel. 782 190 519) lub do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego (ks. Paweł Nocko, tel. 530 761 128; ks. Krzysztof Chodkowski,
tel. 600 872 618).

 

DO POBRANIA PLAKAT JPG

logo synod 500x446

XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja
Diecezja Łomżyńska
Synteza synodalna

 

1. Przebieg Synodu w Diecezji Łomżyńskiej

Uroczyste otwarcie Synodu w Diecezji Łomżyńskiej nastąpiło w niedzielę 22 listopada 2021 r. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jednocześnie tego samego dnia otwarto proces synodalny w dekanatach. Uroczystościom przewodniczyli księża dziekani.
Opóźnienie w stosunku do ogólnokościelnej daty nastąpiło z powodu chęci lepszego przygotowania do praktycznego działania animatorów synodalnych w parafiach. Stąd od początku października do połowy listopada 2021 roku przeprowadzono spotkania formacyjne animatorów we wszystkich dekanatach Diecezji Łomżyńskiej. Kolejnym etapem było posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej. Tematyka spotkań została w całości poświęcona procesowi synodalnemu. Członkowie obu gremiów zastanawiali się też nad tym, jak skuteczniej przeprowadzić działania synodalne we wspólnotach parafialnych.
Diecezjalny Zespół Synodalny przyjął plan przeprowadzenia Synodu, a Sekretariat Synodu udostępnił także ankietę synodalną przygotowaną razem z Diecezją Warszawsko - Praską. Ponadto udostępniono specjalny adres e-mail dla osób z peryferii Kościoła.
Od 1 grudnia 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku odbywały się spotkania synodalne. Konsultacje przeprowadzono w około 150 zespołach synodalnych, w tym w trzech zespołach typowo młodzieżowych. Liczbę uczestników spotkań szacuje się na około 1200 osób. Przesłane do sekretariatu syntezy oraz wyniki ankiet posłużyły do utworzenia projektu roboczego syntezy diecezjalnej. Po dalszych konsultacjach sporządzono projekt syntezy, który został zaakceptowany podczas spotkania plenarnego w Łomży. Odbyło się ono w stolicy Diecezji, w Wigilię święta Miłosierdzia Bożego, w sobotę 23 kwietnia 2022 r.
Niniejsza synteza została przygotowana według wskazań zawartych w Vademecum Synodu o synodalności i zawiera się w trzech punktach:
- proces konsultacji
- tematyka spotkań zakończona sformułowaniem wniosków
- pierwsze owoce Synodu

2. Proces konsultacji

a) Najbardziej znaczące punkty procesu synodalnego

Należy stwierdzić, że proces synodalny w Diecezji jest czymś stosunkowo nowym. Łomżyński Kościół lokalny przeżył w swej prawie stuletniej historii zaledwie jeden synod diecezjalny (1995-2005). Co istotne, miał on raczej charakter kanoniczny, a nie pastoralny. W związku z tym, dla większości duchownych i świeckich, obecny proces synodalny stał się czymś nowym i obiecującym. W wypowiedziach kończących prace, przejawiał się entuzjazm oraz odkrycie metody współpracy w Kościele, którą jest synodalność.

b) Obiecujące przestrzenie konsultacji

Pierwszą szansą okazał się sam fakt spotkania. Pomimo tego, że spotkania miały różny charakter i dochodziło do pewnych napięć, doceniono możliwość spotkania się i wypowiedzenia swoich przemyśleń. Podkreślano, że wiele problemów bierze się z braku właściwej komunikacji. Wielu uczestników procesu synodalnego w Diecezji Łomżyńskiej podkreślało, że po raz pierwszy miały okazję służyć w budowaniu współodpowiedzialności za parafię i Kościół lokalny.

b) Problemy w ramach konsultacji

Problemy pandemiczne spowodowały spadek zainteresowania Synodem. Pracom synodalnym nie służyły też wskazania Biskupa Diecezjalnego dotyczące ograniczeń pandemicznych, a wśród nich zakaz spotkań w małych grupach. Próbowano przenieść prace do Internetu. Nie wszyscy jednak czuli się dobrze w przestrzeni online. Należy dodać, że duża grupa parafii nie podjęła w ogóle prac synodalnych. Jednocześnie zauważono, iż wiele do życzenia pozostawiała komunikacja wewnątrz parafii. Często duszpasterze nie przekazywali świeckim na czas potrzebnych informacji.

2. Tematyka spotkań zakończona sformułowaniem wniosków

a) Rozumienie sakramentalnej istoty Kościoła

Kościół jest miejscem udzielania sakramentów. Wierni, by dobrze z nich korzystać, powinni rozumieć ich naturę. Szczególne miejsce zajmuje Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, oraz sakrament pokuty i pojednania. Oba sakramenty posiadają charakter pedagogizujący. Sam Chrystus uczy miłości ofiarnej i przebaczania. Zadaniem kapłanów powinno być, zdaniem zespołów synodalnych, jak najczęstsze wyjaśnianie poszczególnych części Mszy św.: znaków, gestów i postaw. Pragnieniem wiernych jest również, aby podczas liturgii w dni powszednie obecny był w ramach liturgii słowa choć krótki komentarz do czytań (homilia). Ponadto postuluje się większą dostępność do sakramentu pokuty, który powinien być sprawowany bez pośpiechu z indywidualną nauką.
Szczególne znaczenie podczas Eucharystii posiada przepowiadanie (homilia). Aby głoszone homilie mogły przynosić właściwe owoce, powinny być głoszone językiem zrozumiałym. Należałoby częściej wyjaśniać pojęcia podstawowe, takie jak miłość, grzech, ofiara, post oraz przepowiadać słowo Boże w kontekście historycznym oraz współczesnym, jak i uwzględniającym czynniki egzystencjalne i społeczne.

b) Skomplikowane relacje duchownych i wiernych świeckich

Członkowie zespołów synodalnych z niepokojem obserwują pasywność osób świeckich w ich wspólnotach parafialnych, czyli słabe realizowanie obowiązków płynących z sakramentów chrztu i bierzmowania. Aby świeccy niezaangażowani w życie parafii poczuli się w niej jak u siebie, należy wrócić do soborowej koncepcji parafii jako wspólnoty wspólnot. Dlatego też wydaje się słuszne przywrócenie rzeczywistego funkcjonowania, bądź stworzenie od nowa, płaszczyzn komunikacji. Chodzi na przykład o rady parafialne: duszpasterską i ekonomiczną. Wiadomo, że głos decydujący należy zawsze do proboszcza, niemniej organy doradcze czy wspólnoty formacyjne, powinny służyć wiernym świeckim do właściwego wzrostu w Kościele.
Należy dodać, że w wielu miejscach utrudniony jest dialog między duchownymi i świeckimi. Tym samym powstaje problem formowania nowych wspólnot. Według świeckich członków grup synodalnych, może to mieć związek z konkretnymi starymi schematami, klerykalizmem i skostnieniem struktur.

c) Palący problem młodzieży

Kościół, by nie tracić młodego pokolenia, powinien wsłuchiwać się w głos młodzieży. Aby móc kształtować to pokolenie, trzeba najpierw je usłyszeć, dowiedzieć się, jakie mają problemy, czym żyją; tym bardziej, że nie mają oni dzisiaj religijnej formacji w rodzinach. Szczególne zadanie spoczywa tu, według grup synodalnych, na rodzicach, kapłanach i katechetach. Wydaje się, że postawa wsłuchiwania się, autentyzmu i szacunku są niezbędne do nawiązywania relacji z młodym pokoleniem.

d) Cierpiący członkowie wspólnoty

Kościół powinien zatroszczyć się przede wszystkim o swoje najsłabsze członki. W Kościele mamy wiele takich grup, jak rozwiedzeni czy chociażby członkowie szeroko pojętej grupy LGBT, którzy nie odeszli od wspólnoty Kościoła. Należy otoczyć ich szczególną troską poprzez różnego rodzaju inicjatywy: duszpasterstwo specjalistyczne, otwartość na ich sprawy ze strony kapłanów i świeckich, rozeznawanie ich problemów i oferowanie pomocy. Należy jednak w ramach takich działań ukazywać istotę nauki Kościoła.

e) Troska o jedność w łonie wspólnoty

Jednym z zadań Kościoła jest troska o jedność. Powinna ona przejawiać się zarówno w ramach Kościoła powszechnego, jak też na płaszczyźnie Kościoła lokalnego: diecezji czy parafii. Na płaszczyźnie lokalnej obserwuje się coraz częściej, według członków Synodu, zagrożenie jedności polegające na tworzeniu się dwóch frakcji. Pierwsza, tzw. liberalna, kontestuje część prawd doktrynalnych. Druga natomiast, bardziej rygorystyczna, nie uznaje na przykład Komunii św. na rękę czy optuje za sprawowaniem tylko Mszy św. w rycie trydenckim. Jeśli nie przekształci się tego sporu w drogę wzrostu ku różnorodności w Kościele, może dochodzić do bolesnych zranień i rozłamów.

f) Kościół wspólnotowy bardziej niż urzędowy

Członkowie zespołów synodalnych dostrzegli potrzebę podkreślenia, że Kościół ma stawać się bardziej wspólnotowy, a nie podążać w stronę rozbudowanego urzędu. Chodzi o przestrzeń, w której duszpasterze dostępni są dla ludzi, tworzą miejsca sprzyjające budowaniu więzi i zachęcające do dialogu. Należy stwierdzić, że duża część wiernych postrzega parafię jako "punkt usługowy". Zwłaszcza młodzież poszukuje jednak duchowych autorytetów, przewodników, dobrych spowiedników czy po prostu przyjaciół i pasterzy. Warto kłaść nacisk na wspomniane kwestie w czasie formacji seminaryjnej. Zespołom synodalnym chodziło również o to, aby podkreślić znaczenie pasji i autentyzmu w posłudze kapłańskiej.

g) Materialny aspekt wspólnoty Kościoła

Niezbędnym elementem funkcjonowania Kościoła, a zarazem newralgicznym i budzącym emocje, są finanse. W wielu krajach sprawa ta jest bardziej transparentna, na przykład wierni płacą podatek. W Polsce Kościół utrzymuje się z ofiar wiernych. Członkowie grup synodalnych uważają, że polski model jest korzystniejszy z uwagi na wymiar wychowawczy. Uczy on bowiem miłości, dzielenia się tym, co daje Bóg, czy postrzegania dóbr materialnych jako środków służących do zbawienia. Aby jednak model ten funkcjonował poprawnie i nie budził napięć, potrzebna jest maksymalna transparentność. Postuluje się składanie szczegółowych sprawozdań przedstawianych ogółowi wiernych. Można to czynić na przykład poprzez parafialną radę ekonomiczną. Wybrani członkowie takiego gremium powinni mieć głos doradczy w kontekście podejmowanych inwestycji.

3. Pierwsze owoce Synodu

Wydaje się, że spotkania synodalne pozwoliły po raz pierwszy wielu osobom zabrać głos w sprawach parafii. Być może dlatego niektóre głosy mają charakter krytyczny, choć wyrażają troskę o Kościół. Dzięki Synodowi podjęto w parafiach próbę poszukiwania dróg dotarcia do młodych. Spotkania synodalne doprowadziły do powstania wspólnot osób zatroskanych o losy Kościoła
i parafii. W części parafii postanowiono utworzyć grupy nowej ewangelizacji: ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Niektórzy podkreślali, że dzięki Synodowi ruszyła pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ponadto część syntez dekanalnych kończyła się wyrażeniem wdzięczności za drogę synodalną i wiary, że może ona zmienić styl funkcjonowania parafii i diecezji.

 

Łomża, 30 czerwca 2022 r.
N. 630/2022

Ks. dr Jacek CZAPLICKI
KOORDYNATOR DIECEZJALNY
PROCESU SYNODALNEGO

"W dniu 5 lipca, o godz. 7.00 z parafii pw. św. Antoniego w Ostrołęce, już po raz 23 wyruszy piesza pielgrzymka z Ostrołęki do Niepokalanowa. Trwa ona od 5 do 11 lipca. Jest to czas rekolekcji w drodze, który może umocnić naszą więź z Bogiem, jak również będziemy mogli przez wstawiennictwo Matki Najświętszej zanosić Dobremu Bogu wszystkie nasze dziękczynienia i prośby. Wśród nich będziemy modlić się przede wszystkim o trzeźwość naszego narodu, a także o pokój na świecie. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania. Więcej informacji oraz kontakt na stronie FACEBOOK.COM/QTRZEŹWOŚCI i pod nr 696287667."

IMG 20220606 220430

We wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego siedmiu diakonów otrzymało święcenia prezbiteratu. Uroczystość, której przewodniczył biskup Janusz Stepnowski, odbyła się w łomżyńskiej katedrze.

W homilii pasterz diecezji mówił min.: "Naszym największym zadaniem, naszym obowiązkiem, ale i radością, jest duch prośby, duch modlitwy. Jeśli w życiu chrześcijanina powoli wygasa ten duch modlitwy do Boga samego to powoli wygasa w nim życie chrześcijańskie. Wy drodzy młodzi, za chwilę kapłani, pójdziecie do naszych parafii, aby dzisiejszych ludzi z XXI wieku uczyć, jak prosić Boga w modlitwie, bo sami macie świadomość, że wielu wiernych w naszych parafiach zapomniało, co to znaczy prosić, co znaczy słowo modlitwa w ich życiu."

Po homilii diakoni – kandydaci do święceń prezbiteratu – odpowiadali na pytania biskupa i wyrazili gotowość do przyjęcia obowiązków, wynikających ze święceń oraz złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. W ważnych momentach Kościół wzywa wstawiennictwa Świętych, dlatego też kolejną częścią obrzędu święceń było odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Kandydaci do kapłaństwa, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem natomiast biskupi, kapłani i wierni, z uwagi na trwający okres wielkanocny, stali. Po odśpiewanej litanii nastąpił najważniejszy moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną biskup Janusz Stepnowski wyświęcił siedmiu nowych kapłanów. Swoje ręce, na nowo wyświęconych kapłanów, włożyli też wszyscy kapłani, zgromadzeni w świątyni.

Po udzieleniu święceń, alumni seminarium ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei biskup Janusz namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im patenę z chlebem i kielich z winem – symbole Eucharystycznej Ofiary, która będą odtąd mogli sprawować oraz przekazał im znak pokoju. Po tych obrzędach Kapłani Neoprezbiterzy, wspólnie z Księżmi Biskupami i licznie zgromadzonymi kapłanami, koncelebrowali pierwszą Mszę świętą.

Następnie po uroczystej liturgii neoprezbiterzy podziękowali za dar święceń kapłańskich oraz wszystkim za obecność w tym ważnym dla nich momencie życia. Na zakończenie biskup Janusz Stepnowski poinformował do jakich parafiach nowi kapłani będą posłani:

Ks. CIECIERSKI Łukasz (rodzinna parafia Radziłów) – będzie posługiwał w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.
Ks. GOGOL Rafał (rodzinna parafia NMP Częstochowskiej w Łomży) – będzie posługiwał w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.
Ks. GROMADZKI Hubert (rodzinna parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie) – będzie posługiwał w Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.
Ks. KURPIEWSKI Damian (rodzinna parafia Łęg Starościński) – będzie posługiwał w Parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
Ks. PIEKARSKI Krystian (rodzinna parafia Św. Anny w Kolnie) – będzie posługiwał w Parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie.
Ks. RYDEL Szymon (rodzinna parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie) – będzie posługiwał w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie.
Ks. TURKOWSKI Bartosz (rodzinna parafia Dąbrówka Kościelna) – będzie posługiwał w Parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie.

radionadzieja.pl/pg/pn

Droga Młodzieży!
Drodzy Duszpasterze i Katecheci!

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6) – tak Jezus powiedział o sobie, odpowiadając św. Tomaszowi, który Mistrza zapowiadającego apostołom, że idzie do nieba przygotować im miejsce, zapytał: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę?”. Wiele osób pyta dzisiaj o drogę, o wiarę w Jezusa, o Jego nauczanie, o Kościół, o moralność, o to, jak się odnaleźć we współczesnym świecie, jak sobie poradzić pośród tylu zmieniających się trendów, jaką drogą życia pójść dalej, jakie wybrać studia, jaka będzie przyszłość, jak odnaleźć tę drugą osobę, której można poświęcić swoje życie, jak odpowiedzieć Bogu, który wzywa do służby w kapłaństwie czy życiu zakonnym? Tych pytań, na które szukamy odpowiedzi, jest dużo więcej. I wy, drodzy młodzi, stawiacie sobie zapewne wiele pytań dotyczących waszego życia i waszej przyszłości. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest Tym, który pomaga na te wszystkie nasze życiowe pytania odpowiedzieć. On do każdego z was, drodzy młodzi, mówi: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” i jednocześnie zapewnia tak samo, jak apostoła Filipa: „ I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu — jeśli o coś Mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to.” (J 14, 13-14).
Z Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem chcemy spotkać się w Płonce Kościelnej, w Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Młodzieży, podczas Festiwalu Młodych. Bardzo serdecznie Was, droga młodzieży, zapraszam. Spotkajmy się razem z Jezusem i Maryją. To coroczne święto młodzieży niech będzie dla każdego z nas okazją do budowania wspólnoty wiary. Płonka Kościelna za przyczyną Maryi, Królowej Młodzieży, 18 czerwca będzie domem wszystkich młodych naszej diecezji.
W oczekiwaniu na spotkanie z serca Wam błogosławię.

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

XII Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży odbędzie się w Płonce Kościelnej 18.06.2022 roku od godziny 12.00. Tegoroczne hasło festiwalu: „LUSTRO” Jezus drogą, prawdą i życiem. Szczegółowy program i zapisy na spotkanie młodych odbywają się przez portal: www.festiwalplonka.pl. Formularz zgłoszeniowy wypełniamy do dnia 14.06.2022. Wszelkie informacje organizacyjne: ks. Mariusz Szulc Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 502 957 729

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU
ŚP. STEFANII GERTRUDY PONIATOWSKIEJ

      Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że w wieku 83 lat zmarła Stefania Gertruda Poniatowska, matka ks. kan. Wojciecha Stefaniaka – proboszcza parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach.
        Msza św. pogrzebowa za śp. Stefanię Gertrudę Poniatowską zostanie odprawiona dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek), o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie (Diecezja Ełcka).

 

      Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Wojciechowi Stefaniakowi oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Stefanię Gertrudę Poniatowską.

       „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

        ks. Artur Szurawski
        KANCLERZ KURII

 

Łomża, dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Najważniejszy czas w roku liturgicznym, jakim jest Triduum Paschalne, rozpoczął się Mszą Wieczerzy Pańskiej. W katedrze łomżyńskiej uroczystej Mszy upamiętniającej ustanowienie przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, przewodniczył pasterz Kościoła łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski. Proklamacja Ewangelii wg św. Jana, w której czytamy min. o umyciu przez Zbawiciela nóg apostołom, została dopełniona obrzędem "mandatum". Biskup Janusz w tym roku umył nogi przedstawicielom środowiska lekarzy.

“Wracamy do źródła” – powiedział rozpoczynając Mszę Świętą Krzyżma biskup Janusz Stepnowski. W poprzednich dwóch latach podczas liturgii w łomżyńskiej Katedrze, z powodów ograniczeń pandemicznych, mogło się gromadzić nieliczne grono kapłanów.

Zwracając się do księży, pasterz Diecezji Łomżyńskiej mówił: “Nasz styl życia ma propagować świętość w parafiach”. Podczas Mszy Krzyżma został poświęcony specjalny olej, którzy będzie służył do udzielania sakramentów świętych. Biskup Janusz Stepnowski podczas homilii mówił o zadaniach kapłana we współczesnym świecie:

– Olej może mieć różne smaki, być gorzki lub słodki, o posmaku trawy, owoców, migdałów, ziół czy drzewa, które zostało ścięte. Każdy z was jest naczyniem naszej diecezji. Macie różne zainteresowania, charaktery, tempo życia, ale każdy z was stara się budować Królestwo Niebieskie, głosić je i nieść pośród ludzi, do których każdy z was został posłany. Drodzy kapłani, w tych czasach widzicie zatroskanie ludzi, niepokoje, które budzą się w sercach, a są związane z wojną za naszą granicą. Waszym zadaniem jest być olejem nadziei dla wiernych, wskazywać wartości wyższe w świecie, płonąć, a nie zaledwie tlić się. Ludzie potrzebują kapłana, który płonie jak świeca i wskazuje cele w życiu. Szczególnie dla młodych ludzi, którym wydaje się, że odkryli negatywną prawdę o Kościele, a naprawdę odkryli tylko skrawek. Olej krzyżma powraca w sakramencie bierzmowania. Macie świadomość jak trudno przekazać młodym ludziom wartość bycia chrześcijaninem w świecie, mieć oparcie nie w przemijających wartościach, ale Chrystusie. Macie zadanie, aby się zakochali w Chrystusie i wzięli Kościół na serio.

Podczas Mszy Krzyżma kapłani odnawiają przyrzeczenia. Tuż przed tym Pasterz Diecezji zwracał się do kapłanów mówiąc:

– Macie iść w świat i głosić Ewangelię, dawać nadzieję, rozpraszać ciemności serca, trwogę, która się wdziera do serc, nawet może waszych, aby ją przezwyciężyć, a nadzieja mogła opanować nasze serca. W tym dniu przypominamy sobie, że Chrystus namaścił każdego z was aby iść i nieść Dobrą Nowinę o Chrystusie.

radionadzieja.pl/acz/md/pg