18 marca 2020

Napisał
ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


     „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”
Podczas liturgii czytamy fragment tzw. Kazania na górze, w którym Zbawiciel mówi Swoim słuchaczom o tym, że On „wypełnia” Prawo. Rzeczywiście, Jego przyjście na świat było wypełnieniem słowa Bożego, słowa mówiącego o tym, że Bóg pośle światu Mesjasza, szczególnego Pomazańca. Tym zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu, który okazując nam wielką miłość podjął Swą mękę, przyjął śmierć krzyżową, oddał Swe życie na Golgocie, aby w ten sposób dokonać naszego odkupienia. Jezus także „wypełnia” Prawo przez Swą realizację woli Ojca. Sam to czynił w czasie Swego ziemskiego życia i tego uczył. Tę naukę widzimy m.in. w Modlitwie Pańskiej, gdzie odnajdujemy słowa: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. Prosząc w naszych modlitwach o to, by tu, na ziemi realizowała się wola Boża, musimy także sami troszczyć się o Jej pełnienie w naszej codzienności. Niewłaściwą rzeczą bowiem by było powtarzać: „Bądź wola Twoja”, jeśli nie byłaby ona pełniona przez nas samych. Wsłuchujmy się w słowa naszej modlitwy zanoszonej do Boga, modlitwy danej nam przez Jezusa, modlitwy „Ojcze nasz”. Czy rzeczywiście troszczymy się o to, by Boża wola, wola Ojca Niebieskiego także była przez nas realizowana każdego dnia?
Czytany 103 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png