KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

INFORMACJA ŁOMŻYŃSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ
w sprawie Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej
i sprawowania liturgii sprzed reformy 1970 roku


     Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zgodnie z zaleceniami Motu Proprio Traditionis custodes Papieża Franciszka z dnia 16 lipca br. mianował z dniem 1 września 2021 roku delegatów ws. stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku: ks. Radosława Kubła i ks. Pawła Nocko. Wyznaczył ponadto kapłanów, którzy na terenie diecezji łomżyńskiej mogą tę liturgię sprawować. Pasterz diecezji łomżyńskiej zatwierdził statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej, który obowiązuje z dniem 1 września br. i wyznaczył miejsca celebracji liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku, w których celebracje odbywały się dotychczas. Są to kościoły parafialne pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, pw. Bożego Ciała w Łomży i pw. św. Wojciecha w Ostrołęce.
     Troska Biskupa Łomżyńskiego, który jest moderatorem, promotorem i stróżem życia liturgicznego w Kościele partykularnym (por. KL 41), dotycząca sprawowania w naszej diecezji liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku, jest odpowiedzią na pragnienia i duchowe potrzeby wiernych naszej diecezji, którzy chcą uczestniczyć w tej formie liturgii.
     W statucie Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej czytamy, że „pragnienie uczestnictwa w Duszpasterstwie nie może wiązać się z postawą negacji ważności II Soboru Watykańskiego, Magisterium Kościoła oraz reformy liturgii, której owocem jest Mszał Rzymski promulgowany przez św. Pawła VI i odnowiony przez św. Jana Pawła II”. Ze smutkiem przyjmujemy informacje, że w Ostrołęce grupa wiernych organizuje celebracje Mszy św. sprzed reformy bez zgody i błogosławieństwa Biskupa Łomżyńskiego w miejscu niepoświęconym, prosząc o te celebracje kapłanów Bractwa św. Piusa X, którzy nie mają w Kościele Katolickim uregulowanego statusu prawnego. Wcześniejsze prośby tych wiernych spotkały się z pozytywną odpowiedzią Biskupa Łomżyńskiej, który w Ostrołęce wyznaczył kościół i kapłanów, którzy sprawują liturgię rzymską. Tym bardziej więc bolesne jest i godzące w jedność Kościoła Łomżyńskiego organizowanie liturgii bez łączności z biskupem miejsca. W obliczu tej sytuacji prosimy wszystkich wiernych Ostrołęckiego Rejonu Duszpasterskiego o modlitwę w intencji jedności wiernych z ich pasterzami.

+ Tadeusz Bronakowski
WIKARIUSZ GENERALNY


1. Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Diecezji Łomżyńskiej, zwane dalej Duszpasterstwem, gromadzi wiernych diecezji łomżyńskiej, którzy wyrażają pragnienie uczestnictwa w liturgii sprawowanej wg ksiąg sprzed reformy liturgicznej dokonanej po Soborze Watykańskim II.
2. Pragnienie uczestnictwa w Duszpasterstwie nie może wiązać się z postawą negacji ważności II Soboru Watykańskiego, Magisterium Kościoła oraz reformy liturgii, której owocem jest Mszał Rzymski promulgowany przez św. Pawła VI i odnowiony przez św. Jana Pawła II.
3. Duszpasterstwo działa zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, listem apostolskim w formie Motu Proprio Traditionis custodes papieża Franciszka z dnia 16 lipca 2021 roku, innych instrukcji Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski oraz zarządzeń Biskupa Diecezjalnego, który jest moderatorem, promotorem i stróżem życia liturgicznego w Kościele partykularnym (por. KL 41).
4. Duszpasterstwo podlega bezpośrednio Biskupowi Łomżyńskiemu, który mianuje delegatów sprawujących opiekę duszpasterską i liturgię przedsoborową.
5. Na terenie diecezji łomżyńskiej pozwolenie na sprawowanie Mszy świętej wg Missale Romanum św. Jana XXIII z 1962 roku oraz innych sakramentów mają wyłącznie prezbiterzy wyznaczeni przez Biskupa Łomżyńskiego. Księża innych diecezji, chcący sprawować liturgię przedsoborową, winni złożyć prośbę do Biskupa Łomżyńskiego wraz z pozwoleniem swojego ordynariusza.
6. Działając w zgodzie z kan. 87 KPK, biorąc pod uwagę potrzeby i dobro duchowe wiernych oraz warunki miejscowe, wyznacza się na stałe trzy kościoły, miejsca dotychczasowej celebracji liturgii przedsoborowej, w których może być sprawowana liturgia rzymska wg Mszału Rzymskiego promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku, a mianowicie: w Brańszczyku – Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, w Łomży – Kościół parafialny pw. Bożego Ciała oraz w Ostrołęce – Kościół parafialny pw. św. Wojciecha. W tych celebracjach czytania biblijne należy proklamować w języku polskim w tłumaczeniu zaaprobowanym przez Konferencję Episkopatu Polski.
7. W innych miejscach liturgia przedsoborowa może być sprawowana wyłącznie za zgodą Biskupa Łomżyńskiego.
8. Sprawowanie innych sakramentów wg edycji Rituale Romanum sprzed reformy z 1970 roku pozostawia się roztropnej decyzji delegatów wyznaczonych przez Biskupa Łomżyńskiego.
9. Duszpasterstwo nie prowadzi własnych ksiąg metrykalnych. Korzysta z ksiąg prowadzonych przez parafie, w których sprawowana jest liturgia przedsoborowa w uzgodnieniu z proboszczem miejsca.
10. Formacja duchowa i liturgiczna w Duszpasterstwie obejmuje przygotowanie do godnego, świadomego, pobożnego i owocnego uczestnictwa we Mszy świętej i sprawowaniu innych sakramentów.
11. Aspekty materialne Duszpasterstwa określa porozumienie pomiędzy Duszpasterzami prowadzącymi Duszpasterstwo a Łomżyńską Kurią Diecezjalną oraz proboszczem miejsca.
12. Duszpasterstwo posługuje się w swej działalności mediami, a mianowicie stroną internetową www.tradycja.lomza.pl oraz profilem Facebook „Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej”.
13. Decyzję o zawieszeniu, rozwiązaniu lub zmianach w działalności Duszpasterstwa podejmuje Biskup Łomżyński.

+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

Łomża, dn. 1 września 2021 roku

Kalendarz duszpasterski na wrzesień 2021

1 września (środa) - rozpoczęcie roku katechetycznego,

1 września (środa) - spotkanie moderatorów Ruchu Światło - Życie w Łomży,

2 września - Pierwszy Piątek Miesiąca,

3 września - Pierwsza Sobota Miesiąca,

3 września (sobota) - powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie w Łomży,

4 września (niedziela) - uroczystość poświęcenia kościoła katedralnego,

6 - 8 września (poniedziałek - środa) - rekolekcje kapłańskie w WSD w Łomży,

8 września (środa) - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - uroczystości odpustowe w sanktuarium maryjnym w Wąsewie,

9 września (czwartek) - konferencja budowlano - konserwatorska organizowana przez Muzeum Diecezjalne w Łomży,

11 września (sobota) - rozpoczęcie roku pracy duchowości małżeńskiej Ruchu Equipe Notre Dame w Grajewie,

10 - 12 września (piątek - niedziela) - Diecezjalne Rekolekcja dla Młodzieży pod hasłem "Wytrwaj" w Balikach k. Nowogrodu,

12 września (niedziela) - beatyfikacja Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie,

13 września (poniedziałek) - spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń w Drozdowie,

13 - 15 września (poniedziałek - środa) - rekolekcje kapłańskie w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży,

14 września (wtorek) - święto podwyższenia Krzyża Świętego,

15 września (środa) - Kongregacja Księży Dziekanów w Balikach k. Nowogrodu,

16 września (czwartek) - spotkanie księży odpowiedzialnych za ruchy i stowarzyszenia z Biskupem Łomżyńskim w Łomży,

18 września (sobota) - święto św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży,

18 września (sobota) - dzień skupienia animatorów Domowego Kościoła rejonów ostrołęckich.

19 września (niedziela) - w ramach dziękczynienia za beatyfikację, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz dożynki diecezjalne w Katedrze Łomżyńskiej,

19 września (niedziela) - spotkanie wspólnot Ruchu Gloriosa Trinita w Wiźnie,

22 września (środa) - spotkanie księży odpowiedzialnych za wszystkie rodzaje duszpasterstw z Biskupem Łomżyńskim w Łomży,

22 września (środa) - modlitwa za wstawiennictwem św. Szarbela w Kościele Rektoralnym w Łomży,

25 września (sobota) - obchody 100. rocznicy poświęcenia kościoła - bazyliki mniejszej w Myszyńcu,

25 września (sobota) - dzień skupienia animatorów Domowego Kościoła rejonów wysokomazowieckiego i łapskiego,

26 września (niedziela) - zakończenie I edycji Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego w Zambrowie,

27 września (poniedziałek) – Msza św. o beatyfikację Ks. Franciszka Blachnickiego w Kościele Rektoralnym w Łomży,

29 września (środa) - święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 30 sierpnia 2021 r.

N. 897/2021

Komunikat

INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO 2021/2022

            W dniu 28 sierpnia rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2022. Po trudnym roku doświadczeń związanych z pandemią, pragniemy „powrócić” do naszej tradycji i spotkać się na wspólnej modlitwie, by prosić Pana Boga o Jego błogosławieństwo na rozpoczynający się nowy rok pracy katechetycznej
i szkolnej.

W związku z tym zapraszamy wszystkich katechizujących w szkołach: księży, osoby konsekrowane i katechetów świeckich. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Program spotkania przedstawia się następująco:

godz. 10.00 – EUCHARYSTIA przewodniczy J.E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

godz. 11.00 – Konferencja – Ks. prał. dr Jarosław Kotowski

- odbiór Dokumentu Katechety /misji kanonicznej i skierowań do pracy w szkole/

- zakończenie spotkania.

Ks. dr Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału

Nauczania i Wychowania Katolickiego

___________________________________________________________________________

Uprzejmie proszę Przewielebnego Księdza Proboszcza o przekazanie informacji o spotkaniu inaugurującym rok katechetyczny wszystkim katechizującym na terenie parafii. Obecność wszystkich katechizujących na inauguracji jest obowiązkowa.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 24 sierpnia 2021 r.

N. 874/2021r.