KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

LIST PASTERSKI
BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO JANUSZA STEPNOWSKIEGO
NA ROZPOCZĘCIE DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU
100. LECIA POWSTANIA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

 

               Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie!

Czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową, jest drogą na Świętą Górę Paschy. Przez najbliższe 40 dni będziemy wraz z Chrystusem podążać duchowo do Jerozolimy, by uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu naszej wiary: w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Na progu tego świętego czasu paschalnej pokuty słyszymy naszego Zbawiciela głoszącego Ewangelię Bożą: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1, 15). Wielki Post niesie dla każdego z nas kilka zadań: słuchanie słowa Bożego i pokutę, postępowanie na drodze ku zbawieniu, wierność przymierzu chrzcielnemu, przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dla katechumenów, rozważanie męki naszego Pana. Wielki Post jest czasem odnowy, aby uwierzyć na nowo, zaufać Bogu i oprzeć na Jego słowie swoje życie. Przypominamy sobie o przymierzu, które Bóg zawarł z każdym z nas. Znakiem tej szczególnej więzi Boga z nami jest Ewangelia, która rozbrzmiewa w naszych sercach, szczególnie od momentu naszego chrztu. Jest ona głoszona w Kościele szczególnie podczas liturgii, ale także w naszych domach rodzinnych, na katechezie w szkole czy we współczesnych nam czasach również w przestrzeni medialnej. Wierzyć w Ewangelię znaczy wierzyć Chrystusowi, pokładać w Nim swoją ufność, być uległym Jego woli, uznać Go jako Pana i Zbawiciela swojego życia.

               Wielki Post jest powrotem do źródła, by na nowo odkryć i zrozumieć co to znaczy, że jako chrześcijanin należę do Chrystusa i do Jego Ciała, czyli Kościoła. Warto zastanowić się nad tym, co dzisiaj oznacza wyjście na pustynię i czym jest owa pustynia? Mierzymy się dzisiaj z wieloma wyzwaniami: walką z epidemią i jej skutkami dotykającymi wiele przestrzeni naszej codzienności, z cierpieniem i chorobą naszych bliskich, z duchową oziębłością wielu z naszych sióstr i braci, problemami naszej ojczyzny i Kościoła. Wychodzimy na pustynię razem z Chrystusem, aby uwierzyć, że w Nim – Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, jest nasze życie. Doświadczamy Jego obecności w Kościele, który jest wielką wspólnotą uczniów Pana. Kościół jest domem i szkołą komunii, miejscem doświadczenia Bożej i ludzkiej miłości, dzielenia się po bratersku dobrem i miłosierdziem.

               Na przestrzeni wieków, począwszy od Zesłania Ducha Świętego, apostołowie i ich następcy podejmowali i wciąż podejmują wysiłek ewangelizacyjny, by przez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługę miłości w ludzkich serca zasiewać ziarno wiary i tę wiarę rozwijać. Wołanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii jest zaproszeniem do przemiany. W dzisiejszych czasach oznacza ona świadomy wybór Chrystusa, który na co dzień widoczny będzie w ewangelicznym świadectwie miłości wobec braci i sióstr, szczególnie potrzebujących. Będzie aktem życzliwości i wdzięczności wobec tych, którzy niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Myślę tu o personelu służby zdrowia i innych służb porządkowych, o wolontariuszach, o każdym człowieku, który dostrzega w potrzebującym Chrystusa i daje z siebie ofiarę czyniąc dobro i miłość.

Zamysł Chrystusa realizuje się szczególnie na naszych ziemiach od chwili utworzenia Kościoła partykularnego – Diecezji Łomżyńskiej. Za kilka lat, a dokładnie: 28 października 2025 r., będziemy przeżywać 100-lecie utworzenia naszej diecezji. Wydarzenie to było związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po zakończeniu I wojny światowej. Reorganizacja struktury Kościoła w Polsce, dokonana decyzją Stolicy Apostolskiej, uwzględniała kształt granic kraju, który na nowo znalazł swe miejsce na mapie Europy, po latach zaborów.

               Sto lat bardziej bliskiej i intensywniejszej obecności Chrystusa na naszych ziemiach to czas, który warto podsumować, to dobra okazja, by przypomnieć sobie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w stuletniej historii naszego Kościoła lokalnego. Z Bożej woli w tę historię włączone były osoby, które kształtowały dzieje naszej diecezji. Byli to przede wszystkim kolejni Pasterze naszej diecezji, którzy przewodzili naszej diecezjalnej wspólnocie, głosili słowo Boże i podejmowali różne decyzje wyznaczające konkretne kierunki pracy duszpasterskiej dla poszczególnych parafii, dla kapłanów i wspólnot zakonnych, dla ruchów i stowarzyszeń kościelnych. W dziele ewangelizacji nasi biskupi byli wspierani przez kapłanów posługujących w parafiach, organizujących życie społeczne, angażujących się w działania oświatowe i naukowe. Niektórzy z nich stali się szczególnymi świadkami wiary oddając swoje życie w dramatycznych czasach II wojny światowej, tak jak błogosławieni ks. Adam Bargielski i ks. Michał Piaszczyński. Z posługą kapłanów łączy się historia i współczesność Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, które niedawno obchodziło 100-lecie istnienia. Diecezja Łomżyńska to przede wszystkim historia pokoleń naszych rodzin, które na przestrzeni lat związywały swoją codzienność z Chrystusem i Jego Ewangelią.

Jubileusz naszej diecezji pozwala spojrzeć w przyszłość, abyśmy w kontekście tego wszystkiego, co obecnie przeżywamy, zastanowili się nad tym, w jaki sposób możemy jako wspólnota diecezjalna z większą gorliwością realizować nasze powołanie do świętości i do dawania świadectwa o naszym Zbawicielu i Panu wobec świata i siebie nawzajem w naszych wspólnotach parafialnych i rodzinnych.

Jubileusz jest szczególną łaską, by przede wszystkim spojrzeć na „dzisiaj” naszego Kościoła łomżyńskiego. Chcemy w najbliższym czasie w świetle Ewangelii odczytywać wolę Chrystusa dla naszego Kościoła. Dzisiaj Pan mówi nam, że „czas się wypełnił i przybliżyło się do nas Królestwo Boże” (Mk 1, 14). Chcemy podjąć to wezwanie do nawrócenia i życia Ewangelią, a obecny czas wykorzystać jako szansę ożywienia naszych wspólnot parafialnych. Dlatego, abyśmy owocnie przeżyli czas zbliżającego się jubileuszu naszej diecezji i dobrze wykorzystali tę szansę odnowy naszej wiary, podejmiemy przez najbliższe trzy lata drogę duchowego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej. Rozpocznie się ona uroczystą Mszą św. w kościele katedralnym 19 marca 2021 roku w uroczystość św. Józefa inauguracją Roku Rodziny, a zakończy w roku 2024. Rok 2025 będzie czasem obchodów głównych uroczystości jubileuszowych.

               Przygotowanie duchowe będzie obejmować trzy etapy. Każdy z nich będzie czasem rozważania konkretnej tematyki pastoralnej ważnej dla naszego życia i dla duszpasterstwa. W pierwszym roku duchowego przygotowania pragniemy uświadomić sobie, że rodzice są dla swoich dzieci zwiastunami i głosicielami Ewangelii, którą mają przekazywać nie tylko słowem, ale przykładem życia. Rodzina z jednej strony korzysta z sakramentów, a z drugiej to właśnie w domu powinno dokonywać się przygotowanie do ich przyjmowania. Ponadto, zgodnie z zamysłem Bożym, miłość małżeńska ma być obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Nikt nie może zastąpić rodziny w wypełnianiu tego obowiązku.

               W Roku Rodziny wyjątkową rolę będzie odgrywała osoba św. Józefa, którego Kościół z woli Ojca Świętego w sposób szczególny czci w tym okresie. Patrząc na Opiekuna św. Rodziny, chcemy podkreślić rolę ojca i tożsamości mężczyzny oraz promować męskie grupy formacyjne. Dla większej korzyści duchowej ustanowiłem z racji Roku św. Józefa kościoły stacyjne w całej Diecezji, które niech staną się miejscami pielgrzymowania. Odkrywajmy w tym czasie piękno naszej diecezji odwiedzając miejsca szczególnej czci i modlitwy, jakimi są wyznaczone świątynie.

               Drugi rok przygotowania do Jubileuszu będzie poświęcony ludziom młodym. Pierwszy Synod Diecezji Łomżyńskiej już przed laty dostrzegł złożoną sytuację młodzieży w naszej Diecezji, która charakteryzuje się braterstwem, przyjaźnią i solidarnością. Podkreślił także postawy młodych nacechowane niepokojem, rozczarowaniem czy lękami. Wielu młodych angażuje się duszpastersko w różne inicjatywy diecezjalne i parafialne, formują się w grupach i stowarzyszeniach, podejmują także dzieło ewangelizacji swoich rówieśników. Patrząc jednak na dzisiejszą rzeczywistość Kościoła, chcemy odzyskiwać młodych ludzi, który w życiu Kościoła jest coraz mniej. Kościół widzi w nich nie tylko przedmiot swojej duszpasterskiej troski, lecz uznaje, że są też czynnym podmiotem jego misji i aktywnymi uczestnikami ewangelizacji. To oni są w stanie nie tylko ożywić duszpasterstwo w parafii, ale także zanieść Dobrą Nowinę do ludzi, których na co dzień spotykają.

               Misja ewangelizacyjna Kościoła Łomżyńskiego realizowana jest wspólnie przez osoby duchowne i świeckie. Uprzywilejowanym miejscem tej realizacji jest wspólnota parafialna. Na trzecim etapie duchowego przygotowania do 100-lecia powstania Diecezji pochylimy się nad rolą, znaczeniem i miejscem parafii w życiu każdego z nas. Najlepszym sposobem budzenia współodpowiedzialności za parafię duchownych i świeckich jest współuczestnictwo, współodpowiedzialność i pogłębiona formacja chrześcijańska. Zastanowimy się nad tym jak jeszcze bardziej stawać się rodziną parafialną w kontekście ewangelicznego odczytywania znaków czasu.

               Chcę podkreślić także, że u początków naszego przygotowania do Jubileuszu w dniach 4 i 5 czerwca br. będziemy obchodzić 30. rocznicę pobytu w Łomży św. Jana Pawła II. Przypomnimy sobie nauczanie naszego wielkiego Rodaka i przesłanie jakie zostawił w Kościele Łomżyńskim.

Dla nas wszystkich, tworzących wspólnotę diecezji łomżyńskiej, Jubileusz 100-lecia jej powstania jest okazją do postawienia sobie pytania, które towarzyszy często synodom diecezjalnym: "Kościele Łomżyński co myślisz sam o sobie"? Przeżywając czas duchowego przygotowania do Jubileuszu, pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu, aby przyczynił się on do rozpalenia na nowo darów i charyzmatów, które każdy z nas otrzymuje od Boga. Na czas dorocznych ćwiczeń wielkopostnych wypraszam Wam, Bracia i Siostry, łaski Ducha Świętego i udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego.

 

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 18 luty 2021 r.

N. 134/2021

Komunikat dotyczący

wydarzenia duszpasterskiego

"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego oraz Ruch Lednicki Diecezji Łomżyńskiej zapraszają do udziału w kolejnej edycji akcji modlitewnej "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", poświęconej modlitwie za Ojca Świętego Franciszka.

W tym toku odbędzie się ona w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Papieża, czyli 7 marca br. Dzieło powinno opierać się na ogniskach tzw. "Armii modlitwy". Składające się z parafian mogą one stać się elementem ożywczym
w konkretnych wspólnotach, a zwłaszcza we wspólnotach młodzieżowych. Chodzi tu nie tylko o wspólnoty Ruchu Lednickiego, ale też o młodych z KSM - u, Oazy itd. Chodzi też o to, aby zdynamizować modlitwę, która przysłuży się również promocji osoby Ojca Świętego i formacji eklezjalnej.

Ojciec Święty potrzebuje modlitwy. Jest to związane z wyzwaniami i problemami stojącymi przed wspólnotą Kościoła. Papież w swojej odpowiedzialności dokonuje różnych zmian, reform czy wyborów i szuka kierunków rozwoju Kościoła. Nie może tego uczynić bez modlitewnego wsparcia swoich braci w wierze.

Akcja "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" odbywać się będzie pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Dotychczas inicjatywa swoim zasięgiem objęła Europę i Azję.

W tym roku, z racji na Covid 19, włączając się do modlitwy należy w niedzielę 7 marca br. pomodlić się Litanią do Chrystusa Dobrego Pasterza. Następnie udostępnić w mediach społecznościowych zdjęcie Franciszka z podpisem #wszyscy_za_jednego_2021. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 18 lutego 2021 r.

N. 133/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. ANTONIEGO SEBUNI

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Antoni Sebunia, ojciec ks. kan. mgra Mirosława Sebuni proboszcza parafii pw. św. Jacka w Rzewniu.

Msza św. pogrzebowa za śp. Antoniego Sebunię zostanie odprawiona dnia 20 lutego 2021 r. (sobota), o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie (diecezja Ełcka). Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Antoniego Sebuni zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Rajgrodzie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Mirosławowi Sebuni oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Antoniego Sebunię.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 16 lutego 2021 r. 

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA
OBCHODÓW ROKU ŚW. JÓZEFA W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Biskup Łomżyński ustanowił z okazji Roku św. Józefa w Diecezji Łomżyńskiej 20 kościołów stacyjnych, które mają być szczególnymi ośrodkami ożywienia czci św. Józefa i propagowania modlitwy do Opiekuna Kościoła Świętego. Wyznaczenie kościołów stacyjnych ma także na celu promocję tej ogólnokościelnej inicjatywy podjętej z woli Papieża Franciszka. Przekazujemy Księżom Proboszczom, a zwłaszcza odpowiedzialnym za kościoły stacyjne w Diecezji Łomżyńskiej, propozycje do wykorzystania w ramach duszpasterstwa w Roku św. Józefa.

 1. W centrum jakiegokolwiek działania duszpasterskiego jest liturgia. Wokół niej skupia się życie Kościoła. W Roku św. Józefa należy szczególnie obchodzić dni poświęcone św. Józefowi: Uroczystość św. Józefa - 19 marca, oraz wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika - 1 maja (porządek świąteczny lub niedzielny Mszy św.). Ponadto należy wyznaczyć dni, przekazując informacje wiernym, w które będzie sprawowana Msza wotywna o św. Józefie. O ile pozwalają na to przepisy liturgiczne, mogą to być środy, które w tradycji Kościoła są poświęcone św. Józefowi, szczególnie I środa miesiąca, następnie 19 dzień każdego miesiąca oraz inne okazje, które będą wpisywały się w obchody Roku św. Józefa – spotkania grup i wspólnot kościelnych, różnych duszpasterstw, szczególnie ludzi pracy oraz dni skupienia. Jeśli w parafii środa jest dniem poświęconym Matce Bożej, można liturgię o św. Józefie sprawować w inny dzień tygodnia według uznania.

  19 marca br. Biskup Łomżyński w Katedrze Łomżyńskiej podczas Mszy św. o godz. 18 uroczyście zainauguruje Rok św. Józefa i Rok Rodziny w naszej diecezji.
 1. Zwrócić uwagę należy także na przepowiadanie słowa Bożego. W dni poświęcone św. Józefowi oraz przy okazji innych inicjatyw, np. rekolekcji parafialnych, misji czy dni skupienia warto w ramach homilii poruszać tematykę Świętej Rodziny,
  św. Józefa, małżeństwa i rodziny, ojcostwa oraz pracy ludzkiej.
 2. Miesiąc marzec niech będzie czasem codziennej modlitwy do św. Józefa. Przed lub po każdej Mszy św. można odmówić litanię do św. Józefa, modlitwę papieża Franciszka z listu Patris corde, modlitwę Do ciebie św. Józefie lub inną do wyboru.
 3. W wyznaczone dni roku zachęcamy, aby w czasie adoracji eucharystycznej rozważać modlitwę Ojcze nasz połączoną z modlitwami do św. Józefa celem uzyskania odpustu zupełnego.
 4. W przestrzeni kościoła w prezbiterium należy wystawić do publicznej czci obraz lub figurę św. Józefa. Jeśli w kościele znajduje się ołtarz św. Józefa (główny lub boczny) należy w tym roku zwrócić na niego uwagę wiernych przez odpowiednią dekorację (świece oraz kwiaty) i przy tym ołtarzu odprawiać nabożeństwa. Ponadto należy przyozdobić główne drzwi kościoła przez umieszczenie na nich informacji: „Kościół stacyjny Roku św. Józefa”.
 5. W ramach spotkań grup parafialnych warto organizować spotkania modlitewne poświęcone św. Józefowi dla osób, którym on szczególnie patronuje: mężczyzn, mężów, ojców, ludzi pracy, chorych i cierpiących. Spotkania takie warto także organizować w ramach parafialnych rekolekcji wielkopostnych, dni odpustowych, modlitwy przy okazji poświęcenia pól, spotkań kolędowych, przygotowania narzeczonych, młodzieży i dzieci do przyjęcia przez nich sakramentów świętych oraz innych spotkań grup formacyjnych. Cenną inicjatywą, funkcjonującą już w niektórych parafiach, jest środa z różańcem dla mężczyzn.
 6. Św. Józef jest patronem dobrej śmierci. Warto ten aspekt podkreślić w duszpasterstwie przy okazji modlitw za umierających oraz za zmarłych. Mogą to być liturgie pogrzebowe oraz Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada).
 7. Rok św. Józefa jest dobrą okazją do ożywienia innych form działalności parafialnej, tj. Parafialne Zespoły Caritas, męskie grupy formacyjne, służba liturgiczna, propagowanie i promocja Parafialnych Poradni Rodzinnych, propagowanie małżeńskich i rodzinnych grup formacyjnych (Domowy Kościół, Equipes Notre-Dame, Ruch Rodzin Nazaretańskich), organizacja spotkań i sympozjów o św. Józefie, rodzinie, ojcostwie, promocja fundacji net, itp.
 8. Cenną inicjatywą będzie przygotowanie wizerunków św. Józefa, modlitw przez jego wstawiennictwo, rozważań o św. Józefie i Modlitwie Pańskiej i przekazanie ich wiernym w formie drukowanej.
 9. Kościoły stacyjne, którym patronuje św. Jakub są wyznaczone z uwagi
  na obchodzony Rok compostelański św. Jakuba. 25 lipca br. zostanie otwarty szlak pielgrzymkowy św. Jakuba pomiędzy parafiami w Drozdowie i Jedwabnem. Tego dnia będzie sprawowana główna liturgia obchodów tego Roku w naszej diecezji.
 10. Mimo iż odpusty z okazji Roku św. Józefa zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej można uzyskać wszędzie, wyznaczone kościoły stacyjne niech będą miejscami szczególnego przeżywania Roku św. Józefa i podejmowania inicjatyw duszpasterskich. Powołanie kościołów stacyjnych jest okazją do ożywienia
  i promocji miejsc szczególnych w naszej diecezji. Prosimy Księży Proboszczów
  i kustoszy szczególnie o zapewnienie możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Dla pozostałych wspólnot parafialnych wyznaczone kościoły niech będą szczególnymi miejscami pielgrzymowania.
 11. Inauguracja kościołów stacyjnych powinna dokonać się w I niedzielę Wielkiego Postu. Nie są przewidziane na tę okazję specjalne obrzędy otwarcia, natomiast fakt ten powinien być podkreślony w liturgii w homilii oraz w ogłoszeniach parafialnych.
 12. Kuria Diecezjalna będzie na bieżąco udostępniać w formie elektronicznej
  na stronie internetowej lomza.pl w zakładce „Rok św. Józefa” oraz „Materiały duszpasterskie” różnego rodzaju pomoce do wykorzystania w duszpasterstwie oraz w katechezie w ramach obchodów Roku św. Józefa.

Łomża, dnia 10 lutego 2021 r.

N. 108/2021

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny