UROCZYSTOŚĆ ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

          „ (…) Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał...”
Dziś obchodzimy w naszej diecezji uroczystość św. Brunona z Kwerfurtu, głównego Patrona naszej diecezji i w liturgii czytamy te słowa z Ewangelii według św. Jana, które odnosimy również do św. Brunona. To jego Chrystus powołał, by „szedł” jako misjonarz, by przynosił owoc przez głoszenie Dobrej Nowiny, przez niesienie Jezusa do tych, do których został on posłany. Chcemy Bogu dziękować dziś w szczególny sposób za tę pracę misyjną św. Brunona i wszystkich tych, których Bóg posyłał, a także i dziś posyła, by „szli i owoc przynosili” przez głoszenie Bożej nauki. Prosimy Boga o to, by nigdy nie brakowało w Kościele św. tych, którzy by mogli iść ze słowem Bożym na cały świat, tam, gdzie jest tego potrzeba, by mogli oni ciągle na nowo ten owoc Bogu przynosić przez swą służbę dla Niego. Ale w tych słowach również odczytujemy Chrystusowe powołanie do nas wszystkich skierowane. On wzywa każdego z nas, byśmy „owoc przynosili”. Jaki to ma być owoc? Owoc życia chrześcijańskiego. Owoc świadectwa dawanego Ewangelii w codzienności, owoc dobrego wykorzystania tych talentów, którymi nas obdarzył. „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...” – jak my odpowiadamy na to Chrystusowe słowo?

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.