PONIEDZIAŁEK OSIEMNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 14,13-21

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

 

          „Wy dajcie im jeść.”
Z takim poleceniem zwraca się Pan Jezus do Swoich apostołów, kiedy to oni mówią do Niego o tym, że trzeba by rozesłać zgromadzonych do domów, by sami postarali się o zaspokojenie głodu. Uczniowie zapewne świadomi są tego, że nie są w stanie spełnić to polecenie Jezusa, gdyby mieli liczyć tylko na własne siły i możliwości. Pięć chlebów i dwie ryby – to nic w porównaniu z wielką liczbą zebranych. Pan jednak dokonuje rozmnożenia chleba i ryb, a wtedy Jego uczniowie mogą spełnić polecenie Mistrza, bo mają pokarm, którym mogą obdarzać innych, bo mają w swych rękach pokarm, który dał im Jezus. „Wy dajcie im jeść.” Warto pamiętać, że Chrystus Pan także w nasze ręce składa różne dary, różne talenty, umiejętności. Jezus i w nasze ręce daje to, czym możemy obdarzać innych. I o tym nie możemy zapominać: mamy obdarzać innych, mamy dzielić się tym, co posiadamy, z tymi, których spotykamy na drogach życia. Jako uczniowie Pana, jako członkowie Kościoła św., jesteśmy przez Chrystusa wezwani do tego, by okazywać miłość naszym bliźnim. Jesteśmy wezwani do tego, by swą wiarę ukazywać w czynie dnia codziennego. Zastanówmy się nad tym, jak możemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa skierowane do każdego z nas, by okazywać serce, by dzielić się z bliźnimi, by „dawać” tym, których spotykamy w życiu codziennym.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.